silver iMac near iPhone on brown wooden table

WSKUTEK ROZRACHUNKÓW

Austriacy, pamiętając dobrze, z kim mają do czynienia, potraktowali ją znacznie gorzej. Uznano Leni nie tylko za „szczegól­nie obciążoną”, ale nawet zarządzono wy­siedlenie z Austrii. Tymczasem wskutek rozmaitych rozra­chunków wojennych między Austrią i Fran­cją negatywy Niziny dotarły do władz fran­cuskich. Leni Riefenstahl jeszcze raz spró­bowała stanąć przed trybunałem denazyfikacyjnym (był już rok 1948), ale nadal bez skutku. W tym czasie, jeśli popierano hitle­rowców, robiono to raczej po cichu. Dopiero w 1952 roku, kiedy Amerykanie rozpoczęli masowe wypuszczanie hitlerowskich zbrod­niarzy na wolność, Riefenstahl została zde- nazyfikowana. Mając w rękach dokument urzędowy, z pomocą syna wysokiego dyg­nitarza francuskiego w Niemczech, Henryka Franęois-Ponceta, doprowadziła do tego, że zwrócono jej negatywy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *