teal LED panel

WIADOME Z GÓRY

Z góry na przykład wiadomo, że sygnał wysłany drogą radiową przez odległą od Ziemi o    miliony kilometrów sondę kosmiczną dotrze do stacji naziemnej w to­warzystwie silnych zakłóceń. Ze zrozumiałych zaś względów niepo­dobna zainstalować na pokładzie sondy nadajnik o bardzo dużej mocy (co pozwoliłoby na uzyskanie korzystnir«szego stosunku do szumów). Wiedząc jednak, jaki kształt powinien mieć ten sygnał, można dopa­trzyć się go nawet wtedy, gdy zamaskowany jest szumami o charakte­rze losowym.  Domyślanie się” jest w danym przypadku poparte rachunkiem praw­dopodobieństwa— nieocenionym narzędziem do wykrywania pewnych prawidłowości tkwiących w masie zdarzeń, których wzajemny związek nie daje się ustalić „gołym okiem”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *