person using laptop computer

PROGRAMOWANIE TO COŚ WIĘCEJ

Używając określenia „informacje o cha­rakterze stałym” musimy się zastrzec, że nie zawsze jest to równoznacz­ne z niezmiennością tych informacji. Właśnie w EACT, podobnie jak w komputerach, mogą to być informacje zarejestrowane magnetycznie lub elektrycznie w tzw. pamięciach i możliwe do zastąpienia in­nymi informacjami, bez konieczności jakiegokolwiek przelutowywa- nia połączeń układu. Jeśli więc okaże się, że informacje te są niepeł­ne lub błędne, albo jeśli sytuacja skłoni do ich rozszerzenia, można je uzupełnić lub odpowiednio skorygować. Dlatego właśnie mówi się o  centralach elektronicznych, że charakteryzuje je „zarejestrowany w pa­mięci program pracy” lub, inaczej, że „są programowane”, a ich stero­wanie nazywa się sterowaniem programowanym.Programowanie to coś więcej niż „układanie programu “.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *