Black Iphone 7 on Brown Table

Z OKAZJI PREMIERY

W ślad za Konspiratorem pojawia się kil­kanaście filmów antykomunistycznych, z któ­rych najgłośniejszy to Żelazna kurtyna. Z okazji permiery filmu jeden z dzienników nowojorskich podał wiadomość, że wytwór­nia „20-th Century Fox”, która wyproduko­wała Żelazną kurtyną, jest bezpośrednio fi­nansowana przez Chase National Bank — bazę kapitałową Rockefellera. Film powstał dok adme wówczas, gdy siły postępu na liskim Wschodzie, zagroziły rockefellerow- skim monopolom naftowym w Iranie. Zasko­czenie wzbudziło nazwisko reżysera Żelaznej kurtyny: William A. Wellman. Dotychczas uchodził on za reżysera o poglądach lewico­wych. W latach trzydziestych nakręcił od­ważny film gangsterski Wróg publiczny, bę­dący wraz z Człowiekiem z blizną Howarda Hawksa klasykiem gatunku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *