black smartphone beside black smart case

PROPAGANDA FILMOWA USA

Jednym z tych filmów był głośny Dzień nadziei zawierają­cy pochwałę „pokojowej” roli USA w Orga­nizacji Narodów Zjednoczonych i ostre ata­ki na kraje socjalistyczne, które jakoby tor­pedują wszelkie próby osiągnięcia porozu­mienia w różnych sprawach międzynarodo­wych. Dzień nadziei wyprodukowano w 14 wersjach językowych i rozprowadzono w 103 krajach. Już od początków roku 1962 propaganda filmowa USA była nastawiona na psycho­logiczne przygotowanie świata do ingerencji wojsk amerykańskich w Wietnamie Połud­niowym. Celowi temu służył między innymi film Zagrożenie pokoju, rzucający oszczer­stwa pod adresem Demokratycznej Republi­ki Wietnamu i ruchu narodowowyzwoleńcze­go Wietnamu Południowego. Film, wyświet­lano niemal we wszystkich krajach świata w języku angielskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *