Crop ethnic woman text messaging on smartphone at home

NURT FILMÓW

Uważano, że państwa socja­listyczne są bezbronne, nastawiono się więc na rozpętanie trzeciej wojny światowej. Używano w filmie języka obliczonego na spotęgowanie psy­chozy wojennej, nienawiści do komunistów. Sy­tuacja taka trwała dotąd, dopóki Związek Ra­dziecki nie znalazł się w posiadaniu broni nukle­arnej. Trudno było mówić wówczas o przewadze militarnej Stanów Zjednoczonych. Używanie do­tychczasowego języka, jawnie antykomunistyczne­go, przestało być opłacalne. Specjaliści od propa­gandy zaczęli więc szukać dróg wyjścia z impasu. W końcu lat czterdziestych pojawił się nurt filmów, który spełniał inne zadanie propagando­we: zgodnie z założeniami polityki amerykańskiej lansował tezę o jedności militarnej krajów Europy zachodniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *