person holding black android smartphone

ŻELAZNA KURTYNA

Już w kwietniu 1945 roku nowo miano­wany prezydent USA Harry Truman oświad­czył, że zamierza być twardym w stosunku do ZSRR i wprowadził oficjalny kurs poli­tyki zmierzającej do zerwania współpracy z państwami obozu socjalistycznego. W mar­cu 1946 roku były premier brytyjski Win- ston Churchill wygłosił zimnowojenne prze­mówienie wzywające do organizowania an­tykomunistycznej krucjaty. „Wzdłuż kon­tynentu — powiedział Churchill — od Szczecina nad Bałtykiem po Triest nad Adriatykiem przeciągnięta została żelazna kurtyna”. Określenie „żelazna kurtyna” weszło odtąd na stałe do słownika politycznego kół rządzących w Ameryce. W lipcowym nu­merze „Foreign Affairs”, G. Kennan opu­blikował artykuł dający wykład doktryny politycznej „containment” (powstrzymywa­nia).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *