Selective Focus Photography of Person Holding Turned on Smartphone

DOBITNE SŁOWA

Świadczą o tym dobitnie słowa, które w listopadzie 1943 ro­ku wygłosił prezydent Franklin Delano Roosevelt: „Jeśli zasada wolności słuchania winna sprzyjać stworzeniu bazy lepszego wzajemnego zrozumienia między narodami świata, wydaje mi się, że jest rzeczą waż­ną, abyśmy stworzyli teraz niezbędną podstawę dla zorganizowania efektywnego syste­mu radiofonii międzynarodowej na przyszłe lata”.Tuż przed zakończeniem wojny, 19 lutego 1945 roku specjalny komitet Departamentu Stanu zatwierdził referat propagandowy, w którym szczególną uwagę zwrócono na audycje radiowe nadawane ze Stanów Zjed­noczonych dla słuchaczy w Europie wschod­niej. Później rozpoczął działalność osławiony „Głos Ameryki”, emitując programy w 41 językach o łącznym czasie trwania audycji 168 godzin na dobę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *