Drone Flight over the Sand

WSPANIAŁA OKAZJA DO WYKORZYSTANIA

I     tu właśnie istnieje wspaniała okazja do wykorzystania zasad zwielo­krotnienia czasowego: komutacja elektroniczna. PCM poka­zało kierunek, a postęp w technologii elektronowej umożliwił nie tyle pokonanie, co ominięcie trudności, jakie wiązały się z rezygnacją z ele­mentów elektromechanicznych do przełączania dróg rozmównych. Kie­runkiem tym była komutacja z rozdziałem czasowym. Drogi rozmówne nie są już oddzielone od siebie fizycznie, zresztą to nie ma znaczenia; nie pokrywają się, ponieważ sygnały przenoszące infor­macje poszczególnych rozmów przypadają w różnych momentach cza­sowych. Musimy sobie jednak uprzytomnić, że zwielokrotnienie z podziałem czasowym to jeszcze nie komutacja. W komutacji z rozdziałem prze­strzennym łączenie zachodziło w polu komutacyjnym utwo­rzonym na przykład przez zespoły przekaźnikowe. Dzięki temu każdy tor telefoniczny mógł być przedłużeniem dowolnego innego toru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *