person holding black smartphone

TRZEBA PAMIĘTAĆ

Które podają jedną spośród skoń­czonej liczby wiadomości, którymi mogą być litery alfabetu, także źró­dła ciągłe, charakteryzujące się tym, że dostarczane przez nie wiado­mości mogą się dowolnie mało pomiędzy sobą różnić, tak jak dowolnie mało mogą się różnić dźwięki ludzkiej mowy. Trzeba także pamiętać, że zadaniem każdego systemu telekomunika­cyjnego jest przekazanie wiadomości na odległość, zatem po­trzebny jest także kanał, który łączy źródło wiadomości z obiektem ich przeznaczenia. W systemach telekomunikacyjnych w ogólnym przy­padku zachodzi także potrzeba przekształcenia wiadomości w sygnał elektryczny, i temu celowi służy, po stronie źródła wiadomości, nadaj­nik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *